Văn bản - Quy chế hệ Giáo dục thường xuyên

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 527/QĐ-ĐHAG 03/3/2021 Quy chế tuyển sinh trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học
2 349/QĐ-ĐHAG  11/11/2011 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ giáo dục không chính qui, hình thức vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ  
3 338/QĐ-ĐHAG  14/11/2013 Trường Đại học An Giang ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của “Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức giáo dục thường xuyên (VLVH) theo hệ thống tín chỉ"
4 359/QĐ-ĐHAG  25/9/2012  Quy định Về việc mở lớp học phần theo nhu cầu của sinh viên hệ giáo dục thường xuyên, hình thức vừa làm vừa học 
5 204/QĐ-ĐHAG 19/8/2013 Quyết định về việc công nhận điểm miễn học phần (điểm M) cho sinh viên
6 364/2013/QĐ-ĐHAG 04/12/2013 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quyết định về việc công nhận điểm miễn học phần (điểm M) cho sinh viên, ban hành kèm theo quyết định số 204/QĐ-ĐHAG, ngày 19/8/2013"
7 10A/QĐ-ĐHAG 09/01/2018 Quyết định về việc ban hành Quy định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy của người học chương trình đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học
8 318A/QĐ-ĐHAG 10/3/2018 Quyết định về việc tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học (6 ngành)
9 311A/QĐ-ĐHAG 11/3/2018 Quyết định về việc tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ Đại học ngành Giáo dục Mầm non