Văn bản - Quy chế hệ Giáo dục chính quy

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ghi chú
1 406/HD-ĐHAG  16/04/2020 Hướng dẫn triển khai dạy và học qua mạng trong thời gian phòng chống dịch COVID-19  
2 407/QĐ-ĐHAG 16/04/2020 Quyết định Ban hành Quy định tạm thời về việc tổ chức hoạt động giảng dạy trực tuyến  
3 408/QĐ-ĐHAG 20/04/2020 Quyết định ban hành Quy định đào tạo đại học và cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2020)  Áp dụng từ khóa ĐH21
4 409/QĐ-ĐHAG 20/04/2020 Quyết định về việc ban hành "Quy định mở ngành đào tạo trình độ đại học"  
  1491/QĐ-ĐHAG 23/9/2020 Quyết định về việc bổ sung phụ lục ban hành kèm theo "Quy định mở ngành đào tạo trình độ đại học"  
5 656/QĐ-ĐHAG 27/05/2020 Quyết định về việc ban hành Quy định Chuẩn trình độ ngoại ngữ và tin học đối với sinh viên trình độ đại học (Áp dụng từ khóa ĐH21) Áp dụng từ khóa ĐH21
6 1100/2006/HD-ĐHAG 06/11/2006 Hướng dẫn về việc đánh giá học phần đối với hệ đại học, cao đẳng  
  286/QĐ-ĐHAG 06/03/2009 Quyết định về việc ban hành "Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ"  
7 407/2009/ĐH-ĐHAG 09/04/2009 Quy định về tổ chức thi học kỳ, học phần đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ   
8 545/ĐH-ĐHAG  15/04/2009 Hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm, chức trách, nhiệm vụ, quyền lợi và nguyên tắc làm việc của Cố vấn học tập   
  357/QĐ-ĐHAG 21/11/2011 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của "Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ"
 
9 349/TB-ĐHAG 22/11/2011 Quy định về học phần tương đương và việc lấy chứng chỉ A, B cho các học phần Anh văn không chuyên hình thức vừa làm vừa học  
10 355/TB-ĐHAG  24/11/2011 Quy định về tổ chức đào tạo các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng ở hệ vừa làm vừa học   
11 99/QĐ-ĐHAG 17/03/2012 Quy định về việc mở nhóm học phần theo nhu cầu của sinh viên  
12 368/QĐ-ĐHAG  10/09/2012  Qui định về việc bố trí và sử dụng phòng học   
13 474/QĐ-ĐHAG  12/11/2012 Quy định sĩ số các nhóm học phần hệ chính qui   
14 187/QĐ-ĐHAG 29/05/2012 Quy định v/v bổ sung nội dung quy định mở nhóm học phần theo nhu cầu của sinh viên  
15 06/2013/QĐ-ĐHAG 05/01/2013 Mẫu Đề cương chi tiết học phần  
16 30/QĐ-ĐHAG  18/01/2013 Quy định về hồ sơ công tác của giảng viên Trường Đại học An Giang  
  139/QĐ-ĐHAG 25/05/2013 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ" ban hành kèm theo các Quyết định số 286/QĐ-ĐHAG ngày 06/03/2009 và được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều tại Quyết định số 357/QĐ-ĐHAG ngày 21/11/2011  
17 204/QĐ-ĐHAG 19/8/2013 Quyết định về việc công nhận điểm miễn học phần (điểm M) cho sinh viên  
18 364/2013/QĐ-ĐHAG 04/12/2013 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quyết định về việc công nhận điểm miễn học phần (điểm M) cho sinh viên, ban hành kèm theo quyết định số 204/QĐ-ĐHAG, ngày 19/8/2013"  
19 281/2013/QT-ĐHAG 08/08/2013  Quy trình xét công nhận điểm M, miễn học phần Tin học đại cương (COS101)  
20 284/2013/QT-ĐHAG 10/08/2013 Quy trình xét công nhận điểm M, miễn học phần Tiếng Anh 1 (ENG101) và Tiếng Anh 2 (ENG102)   
 21 1449/QĐ-ĐHAG 14/9/2020 Quyết định về việc chỉnh sửa nội dung"Quy định công nhận điểm miễn học phần (điểm M)" ban hành kèm theo Quyết định số 204/QĐ-ĐHAG ngày 19/8/2013  
22 262/VBHN-ĐHAG  18/08/2014 Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hình thức giáo dục chính quy theo học chế tín chỉ   
23 268/HD-ĐHAG 11/09/2014 Hướng dẫn thực hiện quy trình đăng ký học phần
 
24 268A/HD-ĐHAG 11/09/2014 Hướng dẫn thực hiện quy trình rút điểm học phần  
25 268B/HD-ĐHAG 11/09/2014 Hướng dẫn thực hiện quy trình đăng ký học phần thay thế  
26 282A/HD-ĐHAG 19/09/2014 Hướng dẫn quy trình sinh viên xin chuyển trường  
27 282B/HD-ĐHAG 19/09/2014 Hướng dẫn quy trình sinh viên bảo lưu kết quả học tập  
28 282C/HD-ĐHAG 19/09/2014 Hướng dẫn thực hiện quy trình cảnh báo kết quả học tập  
29 282D/HD-ĐHAG 19/09/2014 Hướng dẫn quy trình xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức giáo dục chính quy  
30 57/QĐ-ĐHAG 27/02/2015  Hướng dẫn thực hiện học và thi cải thiện điểm   
31 362/QĐ-ĐHAG  29/03/2015  Quy định về công tác cố vấn học tập áp dụng từ năm học 2015-2016   
32 1923A/QĐ-ĐHAG 30/10/2015 Về việc ban hành Quy định trình bày báo cáo chuyên đề tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp tại Trường Đại học An Giang  
33 92/QĐ-ĐHAG 29/01/2016 Quy định điều kiện tin học, ngoại ngữ nhận Bằng tốt nghiệp của sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học, hình thức giáo dục chính quy  Áp dụng ĐH18 trở về trước
34 165/QĐ-ĐHAG 04/03/2016 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung "Quy định điều kiện tin học, ngoại ngữ nhận bằng tốt nghiệp của sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học, hình thức giáo dục chính quy" ban hành kèm theo Quyết định số 92/QĐ-ĐHAG ngày 29/01/2016   Áp dụng ĐH18 trở về trước
35 924/QĐ-ĐHAG 25/05/2016 Về việc bổ sung loại chứng chỉ ngoại ngữ đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp đối với sinh viên trình độ đại học, hình thức giáo dục chính quy
  Áp dụng ĐH18 trở về trước
36 958/QĐ-ĐHAG 06/06/2016 Về việc ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học hình thức giáo dục chính quy của Trường Đại học An Giang  
37 403/ĐHAG 29/08/2016 Về việc kiểm tra lịch giảng dạy hàng ngày nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Đại học An Giang
 
38 728/QĐ-ĐHAG 04/04/2017 Quyết định về việc quy định tên ngành Tiếng Anh và loại bằng được cấp tương ứng với từng ngành ghi trên văn bằng tốt nghiệp  
39 2418/QĐ-ĐHAG 19/12/2018 Quyết định về việc ban hành "Quy định điều kiện ngoại ngữ và tin học để được xét tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp đối với sinh viên trình độ đại học hình thức GD chính quy tại Trường ĐHAG.  Áp dụng từ ĐH19
40 583/QĐ-ĐHAG 03/05/2019 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung "Quy định điều kiện ngoại ngữ và tin học để được xét tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp đối với sinh viên trình độ đại học hình thức giáo dục chính quy tại Trường Đại học An Giang"   Áp dụng từ ĐH19
41 2350/QĐ-ĐHAG 04/12/2018 Quy định Thực hành, thí nghiệm học phần, thực tế chuyên môn, thực tập nghề nghiệp, thực hiện chuyên đề tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp đối với các ngành đào tạo trình độ đại học và cao đẳng  
42 1777/QĐ-ĐHAG 11/10/2018 Quy chế kiến tập, thực tập sư phạm cho sinh viên các ngành giáo viên  
43 155/QĐ-ĐHAG 18/02/2019 Quyết định ban hành Hệ giá trị cốt lõi, bản sắc của người học và triết lý giáo dục của Trường Đại học An Giang