Văn bản - Quy chế hệ Giáo dục chính quy

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1100/2006/HD-ĐHAG 06/11/2006 Hướng dẫn về việc đánh giá học phần đối với hệ đại học, cao đẳng
2 1057 /TB-ĐHAG 10/09/2008 Quy định đối với học sinh ôn luyện thi đại học, cao đẳng 
3 297/2009/QĐ-ĐHAG 09/03/2009 Quy định về công tác sinh viên trong đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 
4 407/2009/ĐH-ĐHAG 09/04/2009 Quy định về tổ chức thi học kỳ, học phần đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ 
5 545/ĐH-ĐHAG  15/04/2009 Hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm, chức trách, nhiệm vụ, quyền lợi và nguyên tắc làm việc của Cố vấn học tập 
6 349/TB-ĐHAG 22/11/2011 Quy định về học phần tương đương và việc lấy chứng chỉ A, B cho các học phần Anh văn không chuyên hình thức vừa làm vừa học
7 355/TB-ĐHAG  24/11/2011 Quy định về tổ chức đào tạo các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng ở hệ vừa làm vừa học 
8 99/QĐ-ĐHAG 17/03/2012 Quy định về việc mở nhóm học phần theo nhu cầu của sinh viên
9 368/QĐ-ĐHAG  10/09/2012  Qui định về việc bố trí và sử dụng phòng học 
10 474/QĐ-ĐHAG  12/11/2012 Quy định sĩ số các nhóm học phần hệ chính qui 
11 187/QĐ-ĐHAG 29/05/2012 Quy định v/v bổ sung nội dung quy định mở nhóm học phần theo nhu cầu của sinh viên
12 286/2012/QĐ-ĐHAG 17/12/2012 Quy chế kiến tập, thực tập sư phạm áp dụng cho đào tạo giáo viên phổ thông, mầm non trình độ cao đẳng, đại học hệ chính qui 
13 06/2013/QĐ-ĐHAG 05/01/2013 Mẫu Đề cương chi tiết học phần
14 30/QĐ-ĐHAG  18/01/2013 Quy định về hồ sơ công tác của giảng viên Trường Đại học An Giang
15 43/QĐ-ĐHAG  21/01/2013 Quy định thực hiện Chuyên đề, Chuyên đề tốt nghiệp, Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên hệ đại học, cao đẳng 
16 204/QĐ-ĐHAG 19/8/2013 Quyết định về việc công nhận điểm miễn học phần (điểm M) cho sinh viên
17 364/2013/QĐ-ĐHAG 04/12/2013 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quyết định về việc công nhận điểm miễn học phần (điểm M) cho sinh viên, ban hành kèm theo quyết định số 204/QĐ-ĐHAG, ngày 19/8/2013"
18 281/2013/QT-ĐHAG 08/08/2013  Quy trình xét công nhận điểm M, miễn học phần Tin học đại cương (COS101)
19 284/2013/QT-ĐHAG 10/08/2013 Quy trình xét công nhận điểm M, miễn học phần Tiếng Anh 1 (ENG101) và Tiếng Anh 2 (ENG102) 
20 222/2013/QĐ-ĐHAG  17/09/2013  Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế kiến tập, thực tập sư phạm áp dụng cho đào tạo giáo viên phổ thông, mầm non trình độ cao đẳng, đại học hệ chính quy 
21 262/VBHN-ĐHAG  18/08/2014 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức giáo dục chính quy theo học chế tín chỉ 
22 268/HD-ĐHAG 11/09/2014 Hướng dẫn thực hiện quy trình đăng ký học phần
23 268A/HD-ĐHAG 11/09/2014 Hướng dẫn thực hiện quy trình rút điểm học phần
24 268B/HD-ĐHAG 11/09/2014 Hướng dẫn thực hiện quy trình đăng ký học phần thay thế
25 282A/HD-ĐHAG 19/09/2014 Hướng dẫn quy trình sinh viên xin chuyển trường
26 282B/HD-ĐHAG 19/09/2014 Hướng dẫn quy trình sinh viên bảo lưu kết quả học tập
27  282C/HD-ĐHAG 19/09/2014 Hướng dẫn thực hiện quy trình cảnh báo kết quả học tập
28  282D/HD-ĐHAG 19/09/2014 Hướng dẫn quy trình xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức giáo dục chính quy
29 57/QĐ-ĐHAG 27/02/2015  Hướng dẫn thực hiện học và thi cải thiện điểm 
30 362/QĐ-ĐHAG  29/03/2015  Quy định về công tác cố vấn học tập áp dụng từ năm học 2015-2016 
31 1923A/QĐ-ĐHAG 30/10/2015 Về việc ban hành Quy định trình bày báo cáo chuyên đề tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp tại Trường Đại học An Giang
32 92/QĐ-ĐHAG 29/01/2016 Quy định điều kiện tin học, ngoại ngữ nhận Bằng tốt nghiệp của sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học, hình thức giáo dục chính quy
33 165/QĐ-ĐHAG 04/03/2016 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung "Quy định điều kiện tin học, ngoại ngữ nhận bằng tốt nghiệp của sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học, hình thức giáo dục chính quy" ban hành kèm theo Quyết định số 92/QĐ-ĐHAG ngày 29/01/2016
34 924/QĐ-ĐHAG 25/05/2016 Về việc bổ sung loại chứng chỉ ngoại ngữ đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp đối với sinh viên trình độ đại học, hình thức giáo dục chính quy
35 325/2014/QĐ-ĐHAG  01/10/2014 Quy chế đào tạo thạc sĩ
36 958/QĐ-ĐHAG 06/06/2016 Về việc ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học hình thức giáo dục chính quy của Trường Đại học An Giang
37 403/ĐHAG 29/08/2016 Về việc kiểm tra lịch giảng dạy hàng ngày nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Đại học An Giang
38 728/QĐ-ĐHAG 04/04/2017 Quyết định về việc quy định tên ngành Tiếng Anh và loại bằng được cấp tương ứng với từng ngành ghi trên văn bằng tốt nghiệp
39 2418/QĐ-ĐHAG 19/12/2018 Quyết định về việc ban hành "Quy định điều kiện ngoại ngữ và tin học để được xét tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp đối với sinh viên trình độ đại học hình thức GD chính quy tại Trường ĐHAG.
40 583/QĐ-ĐHAG 03/05/2019 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung "Quy định điều kiện ngoại ngữ và tin học để được xét tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp đối với sinh viên trình độ đại học hình thức giáo dục chính quy tại Trường Đại học An Giang" 
41 2350/QĐ-ĐHAG 04/12/2018 Quy định Thực hành, thí nghiệm học phần, thực tế chuyên môn, thực tập nghề nghiệp, thực hiện chuyên đề tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp đối với các ngành đào tạo trình độ đại học và cao đẳng
42 155/QĐ-ĐHAG 18/02/2019 Quyết định ban hành Hệ giá trị cốt lõi, bản sắc của người học và triết lý giáo dục của Trường Đại học An Giang