Văn bản - Quy chế của Trường

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1100/2006/HD-ĐHAG 06/11/2006 Hướng dẫn về việc đánh giá học phần đối với hệ đại học, cao đẳng
2 1057 /TB-ĐHAG 10/9/2008 Quy định đối với học sinh ôn luyện thi đại học, cao đẳng 
3 102/QĐ-ĐHAG 18/02/2005 Quy định thực hiện chứng chỉ Tin học và chứng chỉ Ngoại ngữ với sinh viên Đại học
4 297/2009/QĐ-ĐHAG 09/3/2009 Quy định về công tác sinh viên trong đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 
5 407/2009/ĐH-ĐHAG  09/4/2009 Quy định về tổ chức thi học kỳ, học phần đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ 
6 545/ĐH-ĐHAG  15/4/2009  Hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm, chức trách, nhiệm vụ, quyền lợi và nguyên tắc làm việc của Cố vấn học tập 
7 349/QĐ-ĐHAG  11/11/2011 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ giáo dục không chính qui, hình thức vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ  
8 349/TB-ĐHAG 22/11/2011 Quy định về học phần tương đương và việc lấy chứng chỉ A, B cho các học phần Anh văn không chuyên hình thức vừa làm vừa học
9 355/TB-ĐHAG  24/11/2011  Quy định về tổ chức đào tạo các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng ở hệ vừa làm vừa học 
10 99/QĐ-ĐHAG 17/3/2012  Quy định về việc mở nhóm học phần theo nhu cầu của sinh viên
11 368/QĐ-ĐHAG  10/09/2012  Qui định về việc bố trí và sử dụng phòng học 
12 474/QĐ-ĐHAG  12/11/2012  Quy định sĩ số các nhóm học phần hệ chính qui 
13 06/2013/QĐ-ĐHAG  05/01/2013  Mẫu Đề cương chi tiết học phần 
14 286/2012/QĐ-ĐHAG 17/12/2012  Quy chế kiến tập, thực tập sư phạm áp dụng cho đào tạo giáo viên phổ thông, mầm non trình độ cao đẳng, đại học hệ chính qui 
15 30/QĐ-ĐHAG  18/1/2013  Quy định về hồ sơ công tác của giảng viên Trường Đại học An Giang 
16 43/QĐ-ĐHAG  21/1/2013  Quy định thực hiện Chuyên đề, Chuyên đề tốt nghiệp, Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên hệ đại học, cao đẳng 
17 281/2013/QT-ĐHAG  08/8/2013  Quy trình xét công nhận điểm M, miễn học phần Tin học đại cương (COS101) 
18 284/2013/QT-ĐHAG  10/8/2013  Quy trình xét công nhận điểm M, miễn học phần Tiếng Anh 1 (ENG101) và Tiếng Anh 2 (ENG102)  
19 222/2013/QĐ-ĐHAG  17/9/2013  Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế kiến tập, thực tập sư phạm áp dụng cho đào tạo giáo viên phổ thông, mầm non trình độ cao đẳng, đại học hệ chính quy 
20 359/QĐ-ĐHAG  25/9/2012  Quy định Về việc mở lớp học phần theo nhu cầu của sinh viên hệ giáo dục thường xuyên, hình thức vừa làm vừa học 
21 37/QĐ-ĐHAG  14/02/2014  Quy định Điều kiện tin học, ngoại ngữ để nhận bằng tốt nghiệp của sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học, hình thức giáo dục chính quy 
22 187/QĐ-ĐHAG  29/5/2012 Quy định v/v bổ sung nội dung quy định mở nhóm học phần theo nhu cầu của sinh viên 
23 325/2014/QĐ-ĐHAG  01/10/2014  Quy chế đào tạo thạc sĩ
24 57/QĐ-ĐHAG  27/02/2015  Hướng dẫn thực hiện học và thi cải thiện điểm 
25 262/VBHN-ĐHAG  18/8/2014  Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức giáo dục chính quy theo học chế tín chỉ 
26 338/QĐ-ĐHAG  14/11/2013  Trường Đại học An Giang ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của “Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức giáo dục thường xuyên (VLVH) theo hệ thống tín chỉ" 
27 362/QĐ-ĐHAG   29/3/2015  Quy định về công tác cố vấn học tập áp dụng từ năm học 2015-2016 
28 92/QĐ-ĐHAG 29/01/2016 Quy định điều kiện tin học, ngoại ngữ nhận Bằng tốt nghiệp của sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học, hình thức giáo dục chính quy
29 1923A/QĐ-ĐHAG 30/10/2015 Về việc ban hành Quy định trình bày báo cáo chuyên đề tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp tại Trường Đại học An Giang