Văn bản - Quy chế của Bộ

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 36/2007/QĐ-BGDĐT 28/6/2007 Quy chế đào tạo ĐH-CĐ hệ Vừa làm, vừa học (Quy chế 36) 
2 43/2007/QÐ-BGDÐT 15/8/2007 Quy chế đào tạo ĐH-CĐ chính quy theo Tín chỉ (Quy chế 43)
3 06/2008/QĐ-BGDĐT 13/02/2008 Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học (Quy định 06) 
4 38/2005/QH11 14/06/2005 Luật giáo dục (2005)
5 36/2007/QĐ-BGDĐT 28/6/2007 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng (Hệ Vừa làm vừa học) 
6 44/2009/QH12 25/11/2009 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục 2005
7 2196/BGDĐT-GDĐH 22/4/2010 Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo
8 09/2010/TT-BGDĐT 10/3/2010 Quy chế Học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (Hệ Vừa làm vừa học)
9 03/2010/TT-BGDĐT 11/02/2010  Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
10 62/2008/QĐ-BGDĐT 25/11/2008 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học 
11 57/2012/TT-BGDĐT 27/12/2012 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
12 06/2014/TT-BGDĐT 11/3/2014 Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế TS năm 2014
13 15/2014/TT-BGDĐT 15/5/2014 Quy chế đào tạo thạc sĩ