Thông báo về việc lập kế hoạch giảng dạy, đăng ký học phần và tổ chức giảng dạy học kỳ hè, năm học 2015-2016

  • Đăng bởi: mnlinh lúc: T6, 29 Th4 2016

 Căn cứ vào kế hoạch năm học và tình hình thực tế, Nhà trường thông báo đến Trưởng các đơn vị có liên quan, CVHT và SV trong toàn trường về việc lập kế hoạch giảng dạy, đăng ký học phần và tổ chức giảng dạy học kỳ hè, năm học 2015-2016, cho các lớp đào tạo hình thức giáo dục chính quy, nội dung cụ thể như sau:

1. Lập kế hoạch giảng dạy và phân công giảng dạy

Các khoa thông báo và tập hợp nhu cầu đăng ký học trong hè từ các bộ môn và sinh viên (kể cả các học phần sinh viên có nhu cầu đăng ký học cải thiện/học lại) và lập kế hoạch mở học phần cho các lớp, ngành do khoa quản lý kèm theo phân công cán bộ giảng dạy (CBGD) các học phần do khoa phụ trách (cả 2 hình thức: văn bản và file mềm).

Riêng đối với các lớp trình độ đại học khóa 15, Nhà trường sẽ tổ chức giảng dạy học phần Giáo dục quốc phòng - an ninh 3 (MIS170) trong học kỳ hè năm học 2015-2016 thay vì học kỳ I năm học 2016-2017 theo kế hoạch giảng dạy (Nhà trường sẽ đăng ký cứng cho sinh viên khóa 15 học môn này). Các Khoa/Bộ môn không cần lập và gửi kế hoạch giảng dạy cho học phần này.

Các khoa gửi kế hoạch giảng dạy và phân công giảng dạy về P.Đào tạo (PĐT) cho thầy Nguyễn Khánh Huy (phòng ĐT05 – Nhà Hiệu bộ, email: nkhuy@agu.edu.vn) để tổng hợp từ ngày ra thông báo đến ngày 15/5/2016.

2. Xếp thời khóa biểu (TKB)

PĐT căn cứ vào kế hoạch của các khoa để phân chia các nhóm học phần; phối hợp với các khoa/bộ môn để phân công CBGD các nhóm học phần chưa được phân công (nếu có); xếp và cập nhật thời khóa biểu lên website Đăng ký học phần (http://regis.agu.edu.vn) để các khoa, bộ môn và CBGD xem và đề nghị điều chỉnh (nếu có); điều chỉnh TKB theo yêu cầu của các khoa/bộ môn (nếu có) trong thời gian từ 14/5/2016 đến 27/5/2016.

3. Đăng ký học phần và điều chỉnh kết quả đăng ký

 Thời gian đăng ký học phần và điều chỉnh kết quả đăng ký sẽ thực hiện từ 28/5 - 05/6/2016. Thời gian cụ thể cho từng khối lớp do PĐT thông báo trên website Đăng ký học phần.

 4. Thời gian giảng dạy, học tập và thi hết học phần

 - Thời gian học trong học kỳ: Theo Lịch năm học (từ 06/6 - 24/7/2016, trừ thời gian tổ chức thi Trung học Phổ thông Quốc gia);

- Thời gian ôn thi, thi và xử lý kết quả thi: 25/7/2016 - 14/8/2016 (3 tuần).

Yêu cầu Trưởng các đơn vị có liên quan, CVHT và SV phối hợp thực hiện đúng theo tinh thần Thông báo này. Nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị các đơn vị phản ánh về PĐT để tổng hợp trình Ban Giám hiệu xem xét, giải quyết./.

Chi tiết thông báo mời xem tập tin đính kèm

Tập tin đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon 126-TB-DHAG.pdf1.04 MB

Tin liên quan