CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

STT Ngành Áp dụng cho Khóa
CD40 CD41 - CD42 (Theo CDIO)
Khoa Sư phạm
1 Giáo dục Tiểu học Xem Xem
2 Giáo dục Mầm non Xem Xem
3 Sư phạm Tin học Xem  Xem 
4 Giáo dục Thể chất Xem Xem
5 Sư phạm Âm nhạc    Xem 
6 Sư phạm Mỹ thuật    Xem 
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
7 Kế toán   Xem
8 Quản trị kinh doanh   Xem
Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên
9 Nuôi trồng Thủy sản Xem Xem 
10 Chăn nuôi Xem Xem 
11 Khoa học cây trồng Xem Xem 
12 Phát triển nông thôn Xem Xem 
13 Bảo vệ thực vật   Xem 
14 Công nghệ thực phẩm Xem Xem
15 Công nghệ sinh học Xem Xem 
16 Sinh học ứng dụng Xem Xem 
Khoa Công nghệ thông tin
17 Công nghệ thông tin Xem Xem 
Khoa Du lịch và Văn hóa nghệ thuật
18 Việt Nam học (VH du lịch) Xem Xem 
Khoa Ngoại Ngữ
19 Sư phạm Tiếng Anh Xem Xem