CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

STT Ngành Áp dụng cho Khóa
CD39 CD40 CD41 - CD42 (Theo CDIO)
Khoa Sư phạm
1 Giáo dục Tiểu học Xem Xem Xem
2 Giáo dục Mầm non Xem Xem Xem
3 Sư phạm Tin học Xem Xem  Xem 
4 Giáo dục Thể chất  Xem 
Xem Xem
5 Sư phạm Âm nhạc  
   Xem 
6 Sư phạm Mỹ thuật  
   Xem 
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
7 Kế toán     Xem
8 Quản trị kinh doanh     Xem
Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên
9 Nuôi trồng Thủy sản Xem Xem Xem 
10 Chăn nuôi Xem Xem Xem 
11 Khoa học cây trồng Xem Xem Xem 
12 Phát triển nông thôn Xem Xem Xem 
13 Bảo vệ thực vật     Xem 
14 Công nghệ thực phẩm Xem Xem Xem
15 Công nghệ sinh học Xem Xem Xem 
16 Sinh học ứng dụng Xem Xem Xem 
Khoa Công nghệ thông tin
17 Công nghệ thông tin  Xem Xem Xem 
Khoa Văn hóa nghệ thuật
18 Việt Nam học (VH du lịch)  Xem Xem Xem 
Khoa Ngoại Ngữ
19 Sư phạm Tiếng Anh  Xem Xem Xem