CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

STT Ngành Áp dụng cho Khóa
DH15 DH16 DH17 - DH18 DH19-20 DH21-22 DH23-DH24 
Khoa Sư phạm
1 Sư phạm Toán học Xem Xem Xem Xem

Xem

Xem

2 Sư phạm Vật lý Xem Xem Xem Xem Xem
Xem
3 Sư phạm Hóa học Xem Xem Xem Xem Xem
Xem
4 Sư phạm Sinh học Xem Xem Xem Xem Xem
Xem
5 Sư phạm Ngữ văn Xem Xem Xem Xem

DH21 Xem

DH22 Xem

Xem
6 Sư phạm Lịch sử Xem Xem Xem  Xem Xem
Xem
7 Sư phạm Địa lý Xem   Xem  Xem  Xem Xem
Xem
8 Giáo dục Tiểu học Xem  Xem Xem Xem Xem
Xem
9 Giáo dục Mầm non Liên kết Trường ĐH Sư phạm Huế Xem
Xem Xem
Xem
10 Văn học     Xem Xem
Xem
11 Toán ứng dụng     Xem
 
12 Hóa học     Xem
 
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
13 Tài chính Doanh nghiệp  Xem Xem Xem  Xem
 
14 Kế toán  Xem Xem Xem  Xem Xem Xem 
15 Kinh tế quốc tế  Xem Xem Xem  Xem  Xem Xem 
16 Quản trị kinh doanh  Xem Xem Xem  Xem  Xem
Xem 
17 Tài chính - Ngân hàng  Xem Xem Xem  Xem  Xem
 Xem
18 Marketing       Xem Xem
Xem
Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên
19 Nuôi trồng thủy sản Xem Xem Xem  Xem  Xem
Xem
20 Chăn nuôi Xem Xem Xem  Xem  Xem
Xem
21 Khoa học cây trồng  Xem  Xem Xem  Xem  Xem
Xem
22 Phát triển nông thôn Xem Xem Xem  Xem  Xem
Xem
23 Bảo vệ thực vật Xem Xem Xem Xem  Xem Xem
24 Công nghệ sinh học Xem Xem Xem  Xem 

Xem

Xem

25 Công nghệ thực phẩm Xem Xem Xem Xem 

DH21 Xem

DH22 Xem

Xem
26 Sinh học Ứng dụng       Xem Xem
 
27 Đảm bảo chất lượng và ATTP           Xem
28 Thú y           Xem
Khoa Công nghệ thông tin      
29 Công nghệ thông tin  Xem Xem Xem  Xem 

DH21 Xem

DH22 Xem

Xem
30 Kỹ thuật phần mềm   Xem Xem Xem  Xem 

Xem

Xem

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường  
31 Công nghệ kỹ thuật môi trường   Xem Xem Xem  Xem  Xem
Xem
32 Quản lý tài nguyên và môi trường   Xem Xem Xem  Xem  Xem
Xem
33 Công nghệ Kỹ thuật Hóa học       Xem Xem
Xem
Khoa Luật và Khoa học chính trị
34 Giáo dục Chính trị  Xem Xem Xem   Xem Xem
Xem
35 Luật     Xem Xem  Xem
Xem
36 Triết học       Xem Xem
Xem
Khoa Du lịch và Văn hóa nghệ thuật      
37 Việt Nam học (VH du lịch)  Xem Xem Xem  Xem  Xem
Xem
Khoa Ngoại ngữ
38 Sư phạm Tiếng Anh  Xem Xem  Xem Xem 

DH21 Xem

DH22 Xem

Xem
39 Ngôn ngữ Anh  Xem Xem  Xem Xem 

Xem

Xem

 

40 Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh du lịch)       Xem Xem
Xem