CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

STT Ngành Áp dụng cho Khóa
DH15 DH16 DH17 - DH18 (Theo CDIO) DH19 (Theo CDIO) DH20-21-22 (Theo CDIO)
Khoa Sư phạm
1 Sư phạm Toán học Xem Xem Xem Xem

DH20-21-22 Xem

DH23 Xem

2 Sư phạm Vật lý Xem Xem Xem Xem DH20-21-22 Xem
3 Sư phạm Hóa học Xem Xem Xem Xem DH20-21-22 Xem
4 Sư phạm Sinh học Xem Xem Xem Xem DH20-21-22 Xem
5 Sư phạm Ngữ văn Xem Xem Xem Xem

DH20-21 Xem

DH22 Xem

6 Sư phạm Lịch sử Xem Xem Xem  Xem DH20-21-22 Xem
7 Sư phạm Địa lý Xem   Xem  Xem  Xem DH20-21-22 Xem
8 Giáo dục Tiểu học Xem  Xem Xem Xem DH20-21-22 Xem
9 Giáo dục Mầm non Liên kết Trường ĐH Sư phạm Huế Xem
Xem DH20-21-22 Xem
10 Văn học     Xem DH20-21-22 Xem
11 Toán ứng dụng     Xem
12 Hóa học     Xem
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
13 Tài chính Doanh nghiệp  Xem Xem Xem  Xem
14 Kế toán  Xem Xem Xem  Xem DH20-21-22 Xem
15 Kinh tế quốc tế  Xem Xem Xem  Xem  DH20-21-22 Xem
16 Quản trị kinh doanh  Xem Xem Xem  Xem  DH20-21-22 Xem
17 Tài chính - Ngân hàng  Xem Xem Xem  Xem  DH20-21-22 Xem
18 Marketing       Xem DH20-21-22 Xem
Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên
19 Nuôi trồng thủy sản Xem Xem Xem  Xem  DH20-21-22 Xem
20 Chăn nuôi Xem Xem Xem  Xem  DH20-21-22 Xem
21 Khoa học cây trồng  Xem  Xem Xem  Xem  DH20-21-22 Xem
22 Phát triển nông thôn Xem Xem Xem  Xem  DH20-21-22 Xem
23 Bảo vệ thực vật Xem Xem Xem Xem DH20-21-22 Xem
24 Công nghệ sinh học Xem Xem Xem  Xem 

DH20-21-22 Xem

DH23 Xem

25 Công nghệ thực phẩm Xem Xem Xem Xem 

DH20-21 Xem

DH22 Xem

26 Sinh học Ứng dụng       Xem DH20-21-22 Xem
Khoa Công nghệ thông tin      
27 Công nghệ thông tin  Xem Xem Xem  Xem 

DH20-21 Xem

DH22 Xem

28 Kỹ thuật phần mềm   Xem Xem Xem  Xem 

DH20-21-22 Xem

DH23 Xem

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường  
29 Công nghệ kỹ thuật môi trường   Xem Xem Xem  Xem  DH20-21-22 Xem
30 Quản lý tài nguyên và môi trường   Xem Xem Xem  Xem  DH20-21-22 Xem
31 Công nghệ Kỹ thuật Hóa học       Xem DH20-21-22 Xem
Khoa Luật và Khoa học chính trị
32 Giáo dục Chính trị  Xem Xem Xem   Xem DH20-21-22 Xem
33 Luật     Xem Xem DH20-21-22 Xem
34 Triết học       Xem DH20-21-22 Xem
Khoa Du lịch và Văn hóa nghệ thuật      
35 Việt Nam học (VH du lịch)  Xem Xem Xem  Xem  DH20-21-22 Xem
Khoa Ngoại ngữ
36 Sư phạm Tiếng Anh  Xem Xem  Xem Xem 

DH20-21 Xem

DH22 Xem

37 Ngôn ngữ Anh  Xem Xem  Xem Xem 

DH20-21-22 Xem

DH23 Xem

38 Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh du lịch)       Xem DH20-21-22 Xem