CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

STT Ngành Áp dụng cho Khóa
DH15 DH16 DH17 - DH18 (Theo CDIO) DH19-20 (Theo CDIO) DH21-22 (Theo CDIO) DH23 (Theo CDIO)
Khoa Sư phạm
1 Sư phạm Toán học Xem Xem Xem Xem

Xem

Xem

2 Sư phạm Vật lý Xem Xem Xem Xem Xem
 
3 Sư phạm Hóa học Xem Xem Xem Xem Xem
 
4 Sư phạm Sinh học Xem Xem Xem Xem Xem
 
5 Sư phạm Ngữ văn Xem Xem Xem Xem

DH21 Xem

DH22 Xem

 
6 Sư phạm Lịch sử Xem Xem Xem  Xem Xem
 
7 Sư phạm Địa lý Xem   Xem  Xem  Xem Xem
 
8 Giáo dục Tiểu học Xem  Xem Xem Xem Xem
 
9 Giáo dục Mầm non Liên kết Trường ĐH Sư phạm Huế Xem
Xem Xem
 
10 Văn học     Xem Xem
 
11 Toán ứng dụng     Xem
 
12 Hóa học     Xem
 
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
13 Tài chính Doanh nghiệp  Xem Xem Xem  Xem
 
14 Kế toán  Xem Xem Xem  Xem Xem  
15 Kinh tế quốc tế  Xem Xem Xem  Xem  Xem  
16 Quản trị kinh doanh  Xem Xem Xem  Xem  Xem
 
17 Tài chính - Ngân hàng  Xem Xem Xem  Xem  Xem
 
18 Marketing       Xem Xem
 
Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên
19 Nuôi trồng thủy sản Xem Xem Xem  Xem  Xem
 
20 Chăn nuôi Xem Xem Xem  Xem  Xem
 
21 Khoa học cây trồng  Xem  Xem Xem  Xem  Xem
 
22 Phát triển nông thôn Xem Xem Xem  Xem  Xem
 
23 Bảo vệ thực vật Xem Xem Xem Xem Xem
 
24 Công nghệ sinh học Xem Xem Xem  Xem 

Xem

Xem

25 Công nghệ thực phẩm Xem Xem Xem Xem 

DH21 Xem

DH22 Xem

 
26 Sinh học Ứng dụng       Xem Xem
 
Khoa Công nghệ thông tin      
27 Công nghệ thông tin  Xem Xem Xem  Xem 

DH21 Xem

DH22 Xem

 
28 Kỹ thuật phần mềm   Xem Xem Xem  Xem 

Xem

Xem

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường  
29 Công nghệ kỹ thuật môi trường   Xem Xem Xem  Xem  Xem
 
30 Quản lý tài nguyên và môi trường   Xem Xem Xem  Xem  Xem
 
31 Công nghệ Kỹ thuật Hóa học       Xem Xem
 
Khoa Luật và Khoa học chính trị
32 Giáo dục Chính trị  Xem Xem Xem   Xem Xem
 
33 Luật     Xem Xem  Xem
 
34 Triết học       Xem Xem
 
Khoa Du lịch và Văn hóa nghệ thuật      
35 Việt Nam học (VH du lịch)  Xem Xem Xem  Xem  Xem
 
Khoa Ngoại ngữ
36 Sư phạm Tiếng Anh  Xem Xem  Xem Xem 

DH21 Xem

DH22 Xem

 
37 Ngôn ngữ Anh  Xem Xem  Xem Xem 

Xem (Tiếng Việt)

Xem (Tiếng Anh)

Xem (Tiếng Việt)

Xem (Tiếng Anh)

38 Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh du lịch)       Xem Xem