CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

STT Ngành Áp dụng cho Khóa
DH14 DH15 DH16 DH17 - DH18 (Theo CDIO)
Khoa Sư phạm
1 Sư phạm Toán học Xem Xem Xem Xem
2 Sư phạm Vật lý Xem Xem Xem Xem
3 Sư phạm Hóa học Xem Xem Xem Xem
4 Sư phạm Sinh học Xem Xem Xem Xem
5 Sư phạm Ngữ văn Xem Xem Xem Xem
6 Sư phạm Lịch sử Xem Xem Xem  Xem 
7 Sư phạm Địa lý Xem Xem   Xem   Xem 
8 Giáo dục Tiểu học Xem Xem  Xem Xem
9 Giáo dục Mầm non LK ĐH Sư phạm - ĐH Huế
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
10 Tài chính Doanh nghiệp  Xem  Xem Xem Xem 
11 Kế toán  Xem  Xem Xem Xem 
12 Kinh tế quốc tế  Xem  Xem Xem Xem 
13 Quản trị kinh doanh  Xem  Xem Xem Xem 
14 Tài chính - Ngân hàng  Xem  Xem Xem Xem 
Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên
15 Nuôi trồng thủy sản Xem Xem Xem Xem 
16 Chăn nuôi Xem Xem Xem Xem 
17 Khoa học cây trồng Xem  Xem  Xem Xem 
18 Phát triển nông thôn Xem Xem Xem Xem 
19 Bảo vệ thực vật Xem Xem Xem Xem
20 Công nghệ sinh học Xem  Xem Xem Xem 
21 Công nghệ thực phẩm Xem  Xem Xem Xem
Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường      
22 Công nghệ thông tin  
 Xem Xem Xem 
23 Kỹ thuật phần mềm   Xem  Xem Xem Xem 
24 Công nghệ kỹ thuật môi trường   Xem  Xem Xem Xem 
23 Quản lý tài nguyên và môi trường   Xem  Xem Xem Xem 
Khoa Lý luận chính trị
24 Giáo dục Chính trị  Xem  Xem Xem Xem 
25 Luật       Xem
Khoa Văn hóa nghệ thuật      
26 Việt Nam học (VH du lịch)  Xem  Xem Xem Xem 
Khoa Ngoại ngữ
27 Sư phạm Tiếng Anh  Xem  Xem Xem  Xem
28 Ngôn ngữ Anh  Xem  Xem Xem  Xem