CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ PHÒNG ĐÀO TẠO

  • Đăng bởi: mnlinh lúc: T6, 19 Th2 2016

 

I. Chức năng

Tham mưu với Ban Giám hiệu công tác xây dựng, phát triển, quản lý chương trình đào tạo và các hoạt động giảng dạy của nhà trường.

II. Nhiệm vụ

a. Cùng với các khoa và trung tâm tham mưu với Ban Giám hiệu tổ chức thực hiện và quản lý công tác chuyên môn của nhà trường, bao gồm đào tạo chính qui, không chính qui, các lớp bồi dưỡng ngắn hạn.

b. Nghiên cứu đề xuất với Ban Giám hiệu phương hướng phát triển nhà trường về qui mô, ngành nghề và phương thức đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội và điều kiện của nhà trường.

c. Phối hợp với các phòng chức năng và khoa trong trường thực hiện công tác tuyển sinh hàng năm; cùng với các khoa tham mưu với Ban Giám hiệu thực hiện liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước.   

d. Xây dựng kế hoạch đào tạo toàn khóa, năm học và học kỳ đối với từng ngành học; kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện chương trình đào tạo của các đơn vị chuyên môn.

e. Triển khai thực hiện các qui định có liên quan đến công tác đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành áp dụng cho các cơ sở đào tạo.

f. Tổ chức và chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua "dạy tốt-học tốt" trong nhà trường; phối hợp với các đơn vị chuyên môn tuyển chọn và bồi dưỡng sinh viên năng khiếu dự các kỳ thi Olympic Quốc gia.

g. Phối hợp với phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng tồ chức các kỳ thi diễn ra trong năm học.

h. Thư ký thường trực các Hội đồng thi, Hội đồng xét duyệt đầu vào, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên, Hội đồng thi nghiệp vụ, Hội đồng giáo dục của nhà trường.

i. Quản lý, lưu trữ hồ sơ học sinh - sinh viên theo qui định của ngành.

k. Thực hiện cấp phát các loại ấn chỉ có liên quan đến công tác đào tạo, theo đúng trình tự thủ tục và qui định của nhà trường cho từng loại ấn chỉ.