Biểu mẫu dành cho sinh viên (hệ Vừa làm vừa học)

STT Tên biểu mẫu Tải về
  Phiếu tuyển sinh - VLVH (kèm hồ sơ đăng ký xét tuyển)
  Phiếu đăng ký xét tuyển (Đại học, Văn bằng 2, Liên thông) - VLVH (kèm hồ sơ đăng ký xét tuyển)
1 Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên (VLVH)
2 Phiếu đăng ký học phần
3 Đơn đề nghị xét tốt nghiệp  (dành cho các lớp VLVH) 
4 Đơn xin xác nhận hoàn tất chương trình học (dành cho các lớp VLVH)
5 Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm học phần (do đã tích lũy ở bậc học tại một cơ sở đào tạo trước đây)
6 Đơn xin miễn giảm học phần Giáo dục thể chất (dành cho các lớp VLVH)
7 Đơn xin miễn giảm học phần Giáo dục quốc phòng (dành cho các lớp VLVH)
8 Đơn xin công nhận điểm M (Miễn học phần Tin học đại cương) (dành cho các lớp VLVH)
9 Đơn xin công nhận điểm M (Miễn học phần Tiếng Anh) (dành cho các lớp VLVH)
10 Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp
11 Mẫu xác nhận là sinh viên