Biểu mẫu dành cho sinh viên (hệ Vừa làm vừa học)

STT Tên biểu mẫu Tải về
1 Đơn xin miễn giảm học phần (Dùng cho sinh viên hệ VLVH muốn xin miễn giảm một số môn đã học qua).
2 Đơn xin học học phần tương đương
3 Đơn xin học lại 
4 Đơn xin thi lại lần 3  
5 Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên (VLVH)
6 Đơn đăng ký thi lại tốt nghiệp (dành cho các lớp VLVH)  
7 Phiếu đăng ký thi tốt nghiệp (dành cho các lớp VLVH)
8 Bản đăng ký thông tin tốt nghiệp (dành cho các lớp VLVH) 
9 Phiếu đăng ký học phần
10 Đơn đề nghị xét tốt nghiệp  (dành cho các lớp VLVH) 
11 Đơn xin xác nhận hoàn tất chương trình học (dành cho các lớp VLVH)
12 Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm học phần (do đã tích lũy ở trình độ đại học tại một cơ sở đào tạo trước đây)
13 Đơn xin miễn giảm học phần Giáo dục thể chất (dành cho các lớp VLVH)
14 Đơn xin miễn giảm học phần Giáo dục quốc phòng (dành cho các lớp VLVH)
15 Đơn xin công nhận điểm M (Miễn học phần Tin học đại cương) (dành cho các lớp VLVH)
16 Đơn xin công nhận điểm M (Miễn học phần Tiếng Anh) (dành cho các lớp VLVH)
17 Đơn xin nhập học