Biểu mẫu dành cho Cán bộ - Giảng viên

STT Tên biểu mẫu Tải về
1 Quyết nghị Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp 
2 Biên bản kiểm phiếu buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp 
3 Phân công giảng dạy
4 Giấy đề nghị làm hợp đồng thỉnh giảng
5 Phiếu đăng ký sử dụng phòng đột xuất
6 Phiếu báo nghỉ giờ đột xuất 
7 Phiếu đề nghị điều chỉnh thời khóa biểu
8 Phiếu đề nghị thay đổi phân công giảng dạy
9 Phiếu đăng ký sử dụng phòng học ngoài giờ hành chính
10 Phiếu đề nghị sắp thời khóa biểu thỉnh giảng
11 Phiếu đăng ký giảng dạy thực hành - thí nghiệm
12 Biểu mẫu về khung chuẩn đầu ra, khung chương trình Đào tạo và đề cương chi tiết học phần theo CDIO
13 Bảng kê khối lượng công việc của giảng viên
14 Mẫu phân công cố vấn học tập
15 Phiếu điều chỉnh phân công giảng dạy
16 Mẫu phân công giảng dạy (VLVH)
17 Mẫu Danh sách sinh viên đăng ký xét miễn và công nhận điểm học phần (Dành cho Khoa tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký xét miễn)
18 Mẫu Danh sách sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện (VLVH)
19 Bảng phân công giảng dạy chuyên ngành bằng Tiếng Anh
20 Mẫu tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký học phần (Dành cho hình thức Giáo dục thường xuyên - VLVH)
21 Phiếu đăng ký biên soạn giáo trình
22 Phiếu đề nghị điều chỉnh kế hoạch giảng dạy