Văn bản - Quy chế của Bộ GDĐT; ĐHQG - HCM

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ghi chú
1 803/QĐ-BGDĐT 16/03/2016 Về việc giao cho Trường Đại học An Giang đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Luật  
2 698/QĐ-BGDĐT 07/03/2016 Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo  
3 40/2012/TT-BGDĐT 19/11/2012 Thông tư ban hành "Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh"  
4 25/2015/TT-BGDĐT 14/10/2015 Thông tư "Quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học"  
5 262/QĐ-ĐHQG 20/04/2017 Quyết định ban hành Quy chế đào tạo đại học - ĐHQG-HCM ĐHQG-HCM
6 622/QĐ-ĐHQG 03/07/2017 Quyết định ban hành Quy định mở ngành đào tạo - ĐHQG-HCM  ĐHQG-HCM
7 233/QĐ-ĐHQG 21/03/2016 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy - ĐHQG-HCM  ĐHQG-HCM
8 10/2018/TT-BGDĐT 30/06/2018 Thông tư Quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên  
9 603/QĐ-ĐHQG 31/05/2019 Quy chế tuyển sinh vừa làm vừa học trình độ đại học - ĐHQG-HCM  ĐHQG-HCM
10 1195/QĐ-ĐHQG 27/09/2019 Quy định đào tạo song ngành trình độ đại học hệ chính quy tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  ĐHQG-HCM
11 1419/QĐ-ĐHQG 11/11/2019 Quy định tuyển sinh văn bằng hai trình độ đại học - ĐHQG-HCM  ĐHQG-HCM
12 647/QĐ-ĐHQG 30/06/2020 Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng nhóm ngành giáo viên mầm non - ĐHQG-HCM   ĐHQG-HCM
13 08/2021/TT-BGDĐT 18/03/2021 Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học - Bộ GDĐT 
 
14 09/2020/TT-BGDĐT 07/05/2020 Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non 2020 - Bộ GDĐT  
15 16/2021/TT-BGDĐT 01/06/2021 Thông tư ban hành Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non 2021 - Bộ GDĐT   
16 836/QĐ-ĐHQG 19/07/2021 Quy chế tuyển sinh đại học ĐHQG.HCM năm 2021  ĐHQG-HCM
17 03/2022/TT-BGDĐT 18/01/2022 Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non  
  10/2023/TT-BGDĐT 28/4/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non  
  03/VBHN-BGDĐT  12/06/2023

 

Văn bản hợp nhất TT03/2022/TT-BGDĐT và TT10/2023/TT-BGDĐT Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Phụ lục kèm theo

 
18 08/2022/TT-BGDĐT 06/06/2022 Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non  
19 707/QĐ-ĐHQG 23/06/2022 Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ĐHQG-HCM
20 1342/QĐ-ĐHQG 30/09/2022 Ban hành Quy chế Đào tạo trình độ đại học ĐHQG-HCM
21 1372/QĐ-ĐHQG 10/10/2022 Quyết định về việc ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ ĐHQG-HCM
  1758QĐ-ĐHQG 29/12/2022 Ban hành Quy định liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ĐHQG-HCM