Lịch học HK7 lớp CT13AN, HK3 lớp DL15TH, HK7 lớp DT13LU, HK9 lớp DT12LU

  • Đăng bởi: mnlinh lúc: T3, 29 Th12 2020
Lịch học các lớp vừa làm vừa học
 
1. CT13AN: HK7
2. DL15TH: HK3
3. DL16MN: Thay đổi lịch học và thi môn "Luật trẻ em và quyền con người" (Thầy Trần Lê Đăng Phương giảng dạy)
4. DT12LU: HK9
5. DT13LU: lịch học các môn tiếp theo trong HK7 
 
Chi tiết mời xem tập tin đính kèm !
Tập tin đính kèm: 

Tin liên quan