Lịch học HK3 lớp DL15AV, DT15QT và HK8 lớp DT13KT, DT13QT