Lịch học HK1 các lớp DL16AV, DL16GT1, DL16GT2, DL16MN, DT16LU, DT16QT, DV16TA