Kết quả xét miễn xét miễn và công nhận điểm học phần trong CTĐT hình thức VLVH, đợt 2 NH 2019 - 2020