GIỚI THIỆU CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

 

Các quyết định cho phép mở ngành đào tạo:

1. 1048/QĐ-BGDĐT ngày 21/03/2018 về việc chuyển đổi tên và mã số các ngành đào tạo trình độ đại học,thạc sĩ của Trường Đại học An Giang theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT và Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT.

2. 2648/QĐ-BGDĐT ngày 24/7/2018 về việc cho phép Trường Đại học An Giang đào tạo ngành Toán ứng dụng, Hóa học.

3. 1383/QĐ-ĐHAG về việc phê duyệt mở ngành đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

4. 1808/QĐ-ĐHAG về việc phê duyệt mở ngành đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy ngành Thú y

CÁC KHOA/ BỘ MÔN NGÀNH ĐÀO TẠO TỔ HỢP XÉT TUYỂN

KHOA SƯ PHẠM

Phụ trách khoa: TS. Nguyễn Phương Thảo

- Mobile: 0985.877.299

- Email: npthao@agu.edu.vn

Phó Trưởng khoa: -

Website: https://peda.agu.edu.vn/

- Giáo dục Mầm non

- Giáo dục Tiểu học

- Sư phạm Toán học

- Sư phạm Tin học

- Sư phạm Vật lý

- Sư phạm Hóa học

- Sư phạm Sinh học

- Sư phạm Ngữ văn

- Sư phạm Lịch sử

- Sư phạm Địa lý

- Hóa học

- Văn học

- M02, M03, M05, M06

- A00, A01, C00, D01

- A00, A01, C01, D01

- A00, A01, C01, D01

- A00, A01, C01, C05

- A00, B00, C02, D07

- B00, B03, D08

- C00, D01, D14, D15

- A08, C00, C19, D14

- A09, C00, C04, D10

- A00, B00, C02, D07

- C00, D01, D14, D15

KHOA NÔNG NGHIỆP - TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Phụ trách Khoa: TS. Phan Phương Loan

- Mobile: 0834.574.574

- Email: pploan@agu.edu.vn 

Phó Trưởng khoa: - TS. Nguyễn Duy Tân

Website: https://agri.agu.edu.vn/

- Khoa học cây trồng

- Bảo vệ thực vật

- Chăn nuôi

- Phát triển nông thôn

- Nuôi trồng thủy sản

- Công nghệ sinh học

- Sinh học ứng dụng

- Công nghệ thực phẩm

- Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

- Thú y

- A00, B00, C15, D01

- A00, B00, C15, D01

- A00, B00, C08, D08

- A00, B00, C00, D01

- A00, B00, D01, D10

- A00, B00, C15, D01

- A00, A01, B00

- A00, B00, C05, D07

- A00, B00, C05, D01

A00, B00, C08, D08

KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Hữu Trí

                   - Mobile: 0918.028.192

                   - Tel: 02966 25.65.65 (Ext: 1052)

                   - Email: nhtri@agu.edu.vn

Phó Trưởng khoa: - TS. Phạm Trung Tuấn

                          - ThS. Nguyễn Đăng Khoa

Website: https://feba.agu.edu.vn/

- Quản trị kinh doanh

- Tài chính - Ngân hàng

- Marketing

- Kế toán

- Kinh tế quốc tế

- A00, A01, C15, D01

- A00, A01, C15, D01

- A00, A01, C15, D01

- A00, A01, C15, D01

- A00, A01, C15, D01

KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Trần Nhẫn Tánh

                   - Mobile: 0918.752.344

                   - Email: ntntanh@agu.edu.vn

Phó Trưởng khoa: - TS. Phan Trường Khanh

Website: http://tech.agu.edu.vn/

- Công nghệ kỹ thuật môi trường

- Công nghệ kỹ thuật hóa học

- Quản lý tài nguyên môi trường

- A16, B03, C15, D07

- A00, A01, B00, D07

- A00, A01, B00, D07

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Trưởng khoa: TS. Đoàn Thanh Nghị

                   - Mobile: 0939.222.535

                   - Email: dtnghi@agu.edu.vn

Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Văn Hòa

Website: http://fit.agu.edu.vn/

- Công nghệ thông tin

- Kỹ thuật phần mềm

- A00, A01, C01, D01

- A00, A01, C01, D01

KHOA NGOẠI NGỮ

Trưởng khoa: TS. Trần Thị Thanh Huế

                  - Mobile: 0942.179.531

                  - Email: ttthue@agu.edu.vn

Phó Trưởng khoa: TS. Phan Thị Thanh Huyền

Website: https://ffl.agu.edu.vn/

- Sư phạm Tiếng Anh

- Ngôn ngữ Anh

- A01, D01, D09, D14

- A01, D01, D09, D14

KHOA LUẬT VÀ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

Trưởng khoa: TS. Trần Lê Đăng Phương

- Mobile: 0919.808.747

- Tel: 02966.25.65.65 (Ext: 1032)

- Email: tldphuong@agu.edu.vn

Phó Trưởng khoa: ThS. Đỗ Công Hồng Ân

Website: https://fpe.agu.edu.vn/

- Giáo dục Chính trị

- Luật

- Triết học

- C00, C19, D01, D66

- A01, C00, C01, D01

- A01, C00, C01, D01

KHOA DU LỊCH VÀ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

Phụ trách Khoa: ThS. Dương Phương Đông

                        - Mobile: 0913.797.368

                      - Email: dpdong@agu.edu.vn

Phó Trưởng khoa: - ThS. Mai Thị Minh Thuy

Website: https://fac.agu.edu.vn/

- Sư phạm Âm nhạc

- Việt Nam học

- N00, N01

- A01, C00, C04, D01

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Trưởng bộ môn: ThS. Hồ Văn Tú

                      - Mobile: 0917.808.180

                      - Email: hvtu@agu.edu.vn

Phó Trưởng bộ môn: ThS. Đinh Thị Kim Loan

Website: https://pe.agu.edu.vn/

- Giáo dục Thể chất - T00, T02, T03, T05

BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

Trưởng bộ môn:

                       - Mobile: 

                       - Email: 

Phó Trưởng bộ môn: - ThS. Trần Khánh Mai

                              - ThS. Trần Văn Duân

Website: https://nde.agu.edu.vn/