GIỚI THIỆU CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

 

CÁC KHOA/ BỘ MÔN NGÀNH ĐÀO TẠO TỔ HỢP XÉT TUYỂN

KHOA SƯ PHẠM

Phụ trách khoa: TS. Nguyễn Phương Thảo

- Mobile: 0985.877.299

- Email: npthao@agu.edu.vn

Phó Trưởng khoa: -

Website: https://peda.agu.edu.vn/

- Giáo dục Mầm non

- Giáo dục Tiểu học

- Sư phạm Toán học

- Sư phạm Tin học

- Sư phạm Vật lý

- Sư phạm Hóa học

- Sư phạm Sinh học

- Sư phạm Ngữ văn

- Sư phạm Lịch sử

- Sư phạm Địa lý

- Hóa học

- Văn học

- M02, M03, M05, M06

- A00, A01, C00, D01

- A00, A01, C01, D01

- A00, A01, C01, D01

- A00, A01, C01, C05

- A00, B00, C02, D07

- B00, B03, D08

- C00, D01, D14, D15

- A08, C00, C19, D14

- A09, C00, C04, D10

- A00, B00, C02, D07

- C00, D01, D14, D15

KHOA NÔNG NGHIỆP - TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Phụ trách Khoa: TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân

- Mobile: 0834.430.369

- Tel: 02966 25.65.65 (Ext: 1022)

- Email: nttxuan@agu.edu.vn 

Phó Trưởng khoa: - TS. Phan Phương Loan

                          - TS. Nguyễn Duy Tân

Website: https://agri.agu.edu.vn/

- Khoa học cây trồng

- Bảo vệ thực vật

- Chăn nuôi

- Phát triển nông thôn

- Nuôi trồng thủy sản

- Công nghệ sinh học

- Sinh học ứng dụng

- Công nghệ thực phẩm

- A00, B00, C15, D01

- A00, B00, C15, D01

- A00, B00, C08, D08

- A00, B00, C00, D01

- A00, B00, D01, D10

- A00, B00, C15, D01

- A00, A01, B00

- A00, B00, C05, D07

KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Hữu Trí

                   - Mobile: 0918.028.192

                   - Tel: 02966 25.65.65 (Ext: 1052)

                   - Email: nhtri@agu.edu.vn

Phó Trưởng khoa: - TS. Phạm Trung Tuấn

                          - ThS. Nguyễn Đăng Khoa

Website: https://feba.agu.edu.vn/

- Quản trị kinh doanh

- Tài chính - Ngân hàng

- Marketing

- Kế toán

- Kinh tế quốc tế

- A00, A01, C15, D01

- A00, A01, C15, D01

- A00, A01, C15, D01

- A00, A01, C15, D01

- A00, A01, C15, D01

KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Trần Nhẫn Tánh

                   - Mobile: 0918.752.344

                   - Email: ntntanh@agu.edu.vn

Phó Trưởng khoa: - TS. Phan Trường Khanh

Website: http://tech.agu.edu.vn/

- Công nghệ kỹ thuật môi trường

- Công nghệ kỹ thuật hóa học

- Quản lý tài nguyên môi trường

- A16, B03, C15, D07

- A00, A01, B00, D07

- A00, A01, B00, D07

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Trưởng khoa: TS. Đoàn Thanh Nghị

                   - Mobile: 0939.222.535

                   - Email: dtnghi@agu.edu.vn

Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Văn Hòa

Website: http://fit.agu.edu.vn/

- Công nghệ thông tin

- Kỹ thuật phần mềm

- A00, A01, C01, D01

- A00, A01, C01, D01

KHOA NGOẠI NGỮ

Trưởng khoa: TS. Trần Thị Thanh Huế

                  - Mobile: 0942.179.531

                  - Email: ttthue@agu.edu.vn

Phó Trưởng khoa: TS. Phan Thị Thanh Huyền

Website: https://ffl.agu.edu.vn/

- Sư phạm Tiếng Anh

- Ngôn ngữ Anh

- A01, D01, D09, D14

- A01, D01, D09, D14

KHOA LUẬT VÀ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

Trưởng khoa: TS. Trần Lê Đăng Phương

- Mobile: 0919.808.747

- Tel: 02966.25.65.65 (Ext: 1032)

- Email: tldphuong@agu.edu.vn

Phó Trưởng khoa: ThS. Đỗ Công Hồng Ân

Website: https://fpe.agu.edu.vn/

- Giáo dục Chính trị

- Luật

- Triết học

- C00, C19, D01, D66

- A01, C00, C01, D01

- A01, C00, C01, D01

KHOA DU LỊCH VÀ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

Phụ trách Khoa: ThS. Dương Phương Đông

                        - Mobile: 0913.797.368

                      - Email: dpdong@agu.edu.vn

Phó Trưởng khoa: - ThS. Mai Thị Minh Thuy

Website: https://fac.agu.edu.vn/

- Sư phạm Âm nhạc

- Việt Nam học

- N00, N01

- A01, C00, C04, D01

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Trưởng bộ môn: ThS. Hồ Văn Tú

                      - Mobile: 0917.808.180

                      - Email: hvtu@agu.edu.vn

Phó Trưởng bộ môn: ThS. Đinh Thị Kim Loan

Website: https://pe.agu.edu.vn/

- Giáo dục Thể chất - T00, T02, T03, T05

BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

Trưởng bộ môn:

                       - Mobile: 

                       - Email: 

Phó Trưởng bộ môn: - ThS. Trần Khánh Mai

                              - ThS. Trần Văn Duân

Website: https://nde.agu.edu.vn/