Thông báo kết quả về việc xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo hình thức VLVH năm học 2019 - 2020