TB điều chinh lịch học và lịch thi các lớp VLVH sau 2 tuần nghỉ phòng chống dịch Corona

  • Đăng bởi: mnlinh lúc: T6, 14 Th2 2020

Thông báo lịch học và lịch thi các lớp VLVH điều chỉnh sau 2 tuần nghỉ phòng chống dịch Corona

1. CT13AN: Đổi lịch học và thi môn Hình thức, thể loại âm nhạc 1 - Thầy Hoàng

2. CT13SM: Đổi lịch học môn Trang trí 3 - Cô Ngân

3. DL14GT: Đổi lịch học 4 môn

4. DV14TA: Đổi lịch học các môn Ngữ pháp 3, Biên dịch và phiên dịch 1, Tiếng Anh thương mại 1 

5. DT15LU: Đổi lịch học các môn: Tin học đại cương, Lịch sử văn minh thế giới, Giáo dục thể chất 1 và lịch thi tất cả các môn HK1

6. DV15TA: Đổi lịch học các môn: Đọc hiểu 1, Viết 1, Nói trước công chúng

7. DL15BT: Đổi lịch học môn Xác suất thống kê A 

8. DL15TH: Đổi lịch học các môn Phân tích và thiết kế phần mềm hướng đối tượng, Phân tích và thiết kế giải thuật, Lập trình quản lý, Quản lý dự án phần mềm và lịch thi tất cả các môn HK1

9. DL15AV: Đổi lịch học 3 môn cuối của cả 2 nhóm

10. DT15QT: Đổi lịch học và thi toàn bộ HK1

Tin liên quan