Thông báo về việc xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo hình thức vừa làm vừa học năm học 2019-2020