CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

STT Ngành Tải về
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
 1  Kế toán Xem 
 2  Quản trị kinh doanh Xem 
   Khoa Sư phạm
3 Giáo dục Tiểu học (Liên thông từ cao đẳng) Xem
4 Giáo dục Mầm non (Liên thông từ cao đẳng) Xem
  Khoa Ngoại ngữ
5 Sư phạm Tiếng Anh (Liên thông từ cao đẳng) Xem
6 Ngôn ngữ Anh (Văn bằng 2) Xem
Khoa Luật và Lý luận chính trị
7 Luật Xem
Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên
8 Chăn nuôi Xem
9 Bảo vệ thực vật (Liên thông từ cao đẳng) Xem
Công nghệ thông tin
10 Công nghệ thông tin (Liên thông từ cao đẳng) Xem