Thông báo kết quả về việc xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo hình thức giáo dục thường xuyên năm học 2018 - 2019