Giới thiệu dự án CONSEA

 

DỰ ÁN CONSEA

Mục đích của Dự án CONSEA là đảm bảo sự bảo tồn đa dạng sinh học và sự bền vững của môi trường xung quanh lưu vực sông Mekong thông qua việc phát triển một chương trình giáo dục có hiệu quả ở bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ trên cơ sở nỗ lực hợp tác giữa các nước Đông Nam Á là Campuchia và Việt Nam và các nước Châu Âu.

Bằng cách này, CONSEA tìm cách hỗ trợ thực hiện hiện đại hóa công tác nghiên cứu và giảng dạy ở các nước đối tác châu Á và tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao các kỹ năng của đội ngũ giảng viên, nhân viên của các trường đại học Campuchia và Việt Nam là thành viên dự án.

Các mục tiêu cụ thể của Dự án CONSEA

- Xây dựng, cải tiến chương trình đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ về Bảo tồn Đa dạng sinh học và Môi trường bền vững ở Đông Nam Á.

- Trang bị cho người học có kiến thức thiết yếu, kỹ năng và kinh nghiệm có thể chuyển tiếp thông qua chương trình Thạc sĩ đã được cải tiến

- Hoàn thiện hệ thống giáo dục của Đông Nam Á thông qua các thiết bị giảng dạy công nghệ cao

- Chuyển giao các kỹ thuật tốt nhất về công nghệ bảo tồn đa dạng sinh học cho các bên liên quan và các nhà quản lý môi trường.

Website: http://www.conseaedu.eu 

CONSEA_AGU_MSc View
CONSEA - Decision of Ministry of Education and training - AGU View
CONSEA - Annoucement on Masters programs enrollment 2018 View
AGU Curriculum View