Kế hoạch về việc tổ chức Lễ Tốt nghiệp năm 2018 - Hình thức Vừa làm vừa học