Lịch học HK1 lớp DL14AV (LT SP Tiếng Anh), DV14TA (Ngôn ngữ Anh - VB2)