Thông báo kết quả xét miễn và công nhận điểm HP hình thức GDTX lần 2 năm 2018