Thông báo điều chỉnh lịch học và thi HP Hình học sơ cấp lớp DL13GT