Điều chỉnh lịch học môn Phương pháp dạy học mỹ thuật 1 lớp CT13SM