Lịch học môn Ứng dụng CNTT trong dạy học và Nói trước công chúng lớp DL12AV