Thông báo kết quả xét miễn và công nhận điểm học phần trong CTĐT hình thức GDTX năm 2018