Điều chỉnh lịch học môn Tâm lý học đại cương và Toán B1, Toán B2 lớp DT13KT, DT13QT