Biểu mẫu dành cho sinh viên (hệ Chính quy)

STT Tên biểu mẫu Tải về
1 Phiếu đăng ký cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - Giáo dục Thể chất
2 Đơn xin bảo vệ khóa luận tốt nghiệp
3 Phiếu đăng ký học phần (Mẫu mới 12/2019)
4 Phiếu đề nghị rút bớt học phần đã đăng ký (Mẫu mới 12/2019)
5 Đơn xin học chương trình thứ 2 
6 Kế hoạch học tập toàn khóa (dành cho sinh viên đăng ký học chuơng trình 2) 
7 Đơn xin chuyển nhóm học phần 
8 Đơn đăng ký học, thi cải thiện điểm  
9 Danh sách sinh viên đăng ký học học phần thay thế (Mẫu mới 12/2019)
10 Đơn xin ngưng học, bảo lưu kết quả học tập 
11 Phiếu xác nhận thanh toán ra trường
12 Đơn xin chuyển trường
13 Đơn xin chuyển điểm học phần tương đương (dành cho sinh viên chuyển trường)
14 Đơn xin chuyển hệ đào tạo 
15 Phiếu đề nghị rút điểm học phần 
16 Phiếu đề nghị rút học phần trễ hạn
17 Đơn xin nghỉ học 
18 Đơn xin hoãn xét tốt nghiệp
19 Đơn xin xét tốt nghiệp 
20 Đơn xin miễn giảm học phần GDQP (Mẫu mới 12/2019)
21 Đơn xin nhập học   
22 Đơn xin miễn giảm học phần Giáo dục thể chất (Mẫu mới 12/2019)
23 Đề nghị chuyển sang học chương trình 2  
24 Đơn xin mở học phần và đăng ký học (Đối với các học phần không mở trong học kỳ) 
25 Mẫu giấy xác nhận hoàn tất chương trình học 
26 Đơn xin công nhận điểm M (Miễn học phần Tin học đại cương, Ngoại ngữ)  (Cập nhật mới)
27 Phiếu đăng ký thi cải thiện
28 Đơn xin thi lại lần 2 tính điểm lần 1
29 Phiếu đề nghị cấp lại mật khẩu regis
30 Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp
31 Đơn xin gia hạn thời gian học tập
32 Đơn xác nhận là sinh viên đang còn học tại trường (Dành cho SV tốt nghiệp trễ tiến độ bổ sung hồ sơ hoãn NVQS)
33 Đơn đề nghị xét và công nhận đạt chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ
34 Mẫu danh sách xét và công nhận chuẩn trình độ ngoại ngữ sinh viên chính quy