Biểu mẫu dành cho sinh viên (hệ Chính quy)

STT Tên biểu mẫu Tải về
1 Đơn xin học bồi dưỡng văn hóa ôn thi đại học, cao đẳng
2 Đơn xin phúc khảo bài thi (học kỳ) 
3 Phiếu đăng ký cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - Giáo dục Thể chất
4 Phiếu đăng ký sinh viên
5 Đơn xin bảo vệ khóa luận tốt nghiệp
6 Phiếu đăng ký học phần
7 Phiếu đề nghị rút bớt học phần đã đăng ký 
8 Đơn xin học chương trình thứ 2 
9 Kế hoạch học tập toàn khóa (dành cho sinh viên đăng ký học chuơng trình 2) 
10 Đơn xin chuyển nhóm học phần 
11 Đơn đăng ký học, thi cải thiện điểm  
12 Danh sách sinh viên đăng ký học học phần thay thế 
13 Đơn xin ngưng học, bảo lưu kết quả học tập 
14 Phiếu xác nhận thanh toán ra trường
15 Đơn xin chuyển trường
16 Đơn xin chuyển điểm học phần tương đương
17 Đơn xin chuyển hệ đào tạo 
18 Phiếu đề nghị rút điểm học phần 
19 Phiếu đề nghị rút học phần trễ hạn
20 Đơn xin nghỉ học 
21 Đơn xin hoãn xét tốt nghiệp
22 Đơn xin xét tốt nghiệp 
23 Đơn xin miễn giảm học phần GDQP 
24 Đơn xin nhập học   
25 Đơn xin miễn giảm học phần Giáo dục thể chất 
26 Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên 
27 Đề nghị chuyển sang học chương trình 2  
28 Đơn xin mở học phần và đăng ký học (Đối với các học phần không mở trong học kỳ dành cho SV năm cuối hoặc thuộc các khóa đã ra trường) 
29 Mẫu giấy xác nhận hoàn tất chương trình học 
30 Giấy xác nhận sinh viên 
31 Đơn đăng ký học và thi cải thiện điểm 
32 Đơn xin công nhận điểm M (Miễn học phần Tin học đại cương)
33 Đơn xin công nhận điểm M (Miễn học phần Tiếng Anh)
34 Phiếu đăng ký thi cải thiện
35 Đơn xin thi lại lần 2 tính điểm lần 1
36 Sơ yếu lý lịch dành cho sinh viên nhập học
37 Phiếu đề nghị cấp lại mật khẩu regis