Điều chỉnh lịch học và thi môn Phương pháp giảng dạy 3 và Văn chương Hoa Kỳ lớp DL12AV