Điều chỉnh lịch học và thi môn Nói trước công chúng lớp DV13TA