Thông báo lịch hướng dẫn đề cương thi tuyển sinh hình thức GDTX năm 2017