CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

STT Ngành  
Khoa Sư phạm
1 Quản lý Giáo dục Xem
Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên
2 Khoa học cây trồng Xem
3 Chăn nuôi Xem