CƠ CẤU - TỔ CHỨC

 

   Trưởng phòng
      Ông: Nguyễn Trung Thành
Học hàm: Phó Giáo sư
Học vị: Tiến sĩ
Điện thoại di động: 0943 240 380
Điện thoại văn phòng:  (0296) 6 256565 (Ext: 1414) 
Email:   ntthanh@agu.edu.vn
Phó Trưởng phòng   
      Ông:  Trần Thanh Hải
Học vị:  Thạc sĩ
Điện thoại di động:   0919 379 739
Điện thoại văn phòng:   (0296) 6 256565 (Ext: 1411)
Email:   tthanhhai@agu.edu.vn
   Chuyên viên
      Ông: Trần Minh Công
Học vị:  Cử nhân
Điện thoại di động:  0908 131 354
Điện thoại văn phòng:  (0296) 6 256565 (Ext.: 1415)
Email:  tmcong@agu.edu.vn
   Chuyên viên
      Ông:  Bùi Sĩ Minh
Học vị:  Cử nhân
Điện thoại di động:  0983 225 113 
Điện thoại văn phòng:  (0296) 6 256565 (Ext.: 1415)
Email:  bsminh@agu.edu.vn
   Chuyên viên
      Ông: Võ Anh Tuấn
Học vị:  Thạc sĩ 
Điện thoại di động:  0916 339 988
Điện thoại văn phòng:  (0296) 6 256565 (Ext.: 1415)
Email:  vatuan@agu.edu.vn
 Chuyên viên
      Ông: Nguyễn Ngọc Anh
Học vị  Thạc sĩ
Điện thoại di động:  0888 77 6668
Điện thoại văn phòng:  (0296)6 253572
Email:  nnanh@agu.edu.vn
Chuyên viên
      Ông: Nguyễn Hoàng Phúc
Học vị:  Cử nhân 
Điện thoại di động:  0937 121 552
Điện thoại văn phòng:  (0296)6 253572
Email:  nhphuc@agu.edu.vn
 Chuyên viên
      Ông: Nguyễn Khánh Huy 
Học vị:  Thạc sĩ
Điện thoại di động:  0918 13 01 86
Điện thoại văn phòng:  (0296)6 253572
Email:  nkhuy@agu.edu.vn
Chuyên viên
      Ông: Nguyễn Văn Vũ 
Học vị:  Thạc sĩ
Điện thoại di động:  0949 68 69 64 
Điện thoại văn phòng:  (0296)6 253572 
Email:   nvvu@agu.edu.vn
Chuyên viên
      Bà: Mã Ngọc Linh
Học vị:  Thạc sĩ 
Điện thoại di động:  0919 422 392 
Điện thoại văn phòng:  (0296)6 253572 
Email:  mnlinh@agu.edu.vn 
Chuyên viên
      Bà: Lê Thị Mai Hoa
Học vị:  Thạc sĩ 
Điện thoại di động:  0888 086 545  
Điện thoại văn phòng:  (0296) 3846 074
Email:  ltmhoa@agu.edu.vn
Chuyên viên
      Ông:  Nguyễn Phú Thạnh
Học vị:  Cử nhân
Điện thoại di động: 0943 789 808
Điện thoại văn phòng: (0296)6 253572 
Email: npthanh@agu.edu.vn