Thông báo v.v thi tốt nghiệp đại học hình thức giáo dục thường xuyên (VLVH) năm 2017