Thông báo v.v cấp phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên hình thức giáo dục chính quy tốt nghiệp năm 2017