Thông báo về việc hướng dẫn đề cương ôn tập thi tuyển sinh đại học văn bằng 2 ngành Phát triển nông thôn và Ngôn ngữ Anh