CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ THEO CDIO

STT Ngành Chi tiết
Khoa Sư phạm
1 Văn học Việt Nam Xem
2 Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Toán Xem
3 Hóa hữu cơ Xem
Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên Thiên nhiên
4 Khoa học cây trồng Xem
Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường
5 Kỹ thuật Môi trường Xem