CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ THEO CDIO

STT Ngành Chi tiết
Khoa Sư phạm
1 Quản lý Giáo dục Xem
Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên Thiên nhiên
2 Khoa học cây trồng Xem
3 Chăn nuôi Xem