CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC THEO CDIO

STT Ngành Áp dụng khóa DH18 - DH19
Khoa Sư phạm
1 Sư phạm Toán học Xem
2 Sư phạm Vật lý Xem
3 Sư phạm Hóa học Xem
4 Sư phạm Sinh học Xem
5 Sư phạm Ngữ văn Xem
6 Sư phạm Lịch sử Xem
7 Sư phạm Địa lý Xem
8 Giáo dục Tiểu học Xem
9 Giáo dục Mầm non Xem
10 Văn học Xem
Khoa Ngoại ngữ
11 Sư phạm Tiếng Anh Xem
12 Ngôn ngữ Anh Xem
Khoa Luật và Khoa học chính trị
13 Giáo dục Chính trị Xem
14 Luật Xem
15 Triết học Xem
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
16 Tài chính Doanh nghiệp Xem
17 Kế toán Xem
18 Kinh tế Quốc tế Xem
19 Quản trị Kinh doanh Xem
20 Tài chính - Ngân hàng Xem
21 Marketing Xem
Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên
22 Nuôi trồng Thủy sản Xem
23 Chăn nuôi Xem
24 Khoa học cây trồng Xem
25 Phát triển Nông thôn Xem
26 Công nghệ Thực phẩm Xem
27 Công nghệ Sinh học Xem
28 Bảo vệ thực vật Xem
29 Sinh học ứng dụng Xem
Khoa Công nghệ thông tin
30 Công nghệ Thông tin Xem
31 Kỹ thuật Phần mềm Xem
Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường
32 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường Xem
33 Quản lý Tài nguyên và Môi trường Xem
34 Công nghệ kỹ thuật hóa học Xem
Khoa Du lịch và Văn hóa - Nghệ thuật
35 Việt Nam học Xem