CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC THEO CDIO

STT Ngành Áp dụng khóa DH17 - DH18
Khoa Sư phạm
1 Sư phạm Toán học Xem
2 Sư phạm Vật lý Xem
3 Sư phạm Hóa học Xem
4 Sư phạm Sinh học Xem
5 Sư phạm Ngữ văn Xem
6 Sư phạm Lịch sử Xem
7 Sư phạm Địa lý Xem
8 Giáo dục Tiểu học Xem
Khoa Ngoại ngữ
9 Sư phạm Tiếng Anh Xem
10 Ngôn ngữ Anh Xem
Khoa Lý luận chính trị
11 Giáo dục Chính trị Xem
12 Luật Xem
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
13 Tài chính Doanh nghiệp Xem
14 Kế toán Xem
15 Kinh tế Quốc tế Xem
16 Quản trị Kinh doanh Xem
17 Tài chính - Ngân hàng Xem
Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên
18 Nuôi trồng Thủy sản Xem
19 Chăn nuôi Xem
20 Khoa học cây trồng Xem
21 Phát triển Nông thôn Xem
22 Công nghệ Thực phẩm Xem
23 Công nghệ Sinh học Xem
24 Bảo vệ thực vật Xem
Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường
25 Công nghệ Thông tin Xem
26 Kỹ thuật Phần mềm Xem
27 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường Xem
28 Quản lý Tài nguyên và Môi trường Xem
Khoa Văn hóa nghệ thuật
29 Việt Nam học Xem