CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC THEO CDIO

STT Ngành Áp dụng khóa DH17 - DH18
Khoa Sư phạm
1 Sư phạm Toán học Xem
2 Sư phạm Vật lý Xem
3 Sư phạm Hóa học Xem
4 Sư phạm Sinh học Xem
5 Sư phạm Ngữ văn Xem
6 Sư phạm Lịch sử Xem
7 Sư phạm Địa lý Xem
8 Giáo dục Tiểu học Xem
9 Giáo dục Mầm non
Khoa Ngoại ngữ
10 Sư phạm Tiếng Anh Xem
11 Ngôn ngữ Anh Xem
Khoa Luật và Khoa học chính trị
12 Giáo dục Chính trị Xem
13 Luật Xem
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
14 Tài chính Doanh nghiệp Xem
15 Kế toán Xem
16 Kinh tế Quốc tế Xem
17 Quản trị Kinh doanh Xem
18 Tài chính - Ngân hàng Xem
Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên
19 Nuôi trồng Thủy sản Xem
20 Chăn nuôi Xem
21 Khoa học cây trồng Xem
22 Phát triển Nông thôn Xem
23 Công nghệ Thực phẩm Xem
24 Công nghệ Sinh học Xem
25 Bảo vệ thực vật Xem
Khoa Công nghệ thông tin
26 Công nghệ Thông tin Xem
27 Kỹ thuật Phần mềm Xem
Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường
28 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường Xem
29 Quản lý Tài nguyên và Môi trường Xem
Khoa Du lịch và Văn hóa - Nghệ thuật
30 Việt Nam học Xem