Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học hình thức giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học), Kỳ thi ngày 08/10/2016