Điều chỉnh lịch học và thi lớp CĐSP Âm nhạc - VLVH