Thông báo tuyển sinh đại học hình thức giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học) , đợt 1 năm 2016