Điều chỉnh lịch dạy học phần Giáo dục quốc phòng - an ninh 2 lớp DT10TT-BT