TRÌNH ĐỘ CĐ - ĐH VỪA LÀM VỪA HỌC

Thông báo v.v thay đổi lịch học và lịch thi lần 1 HP Giáo dục thể chất 2 các lớp: CT13AN, CT13SM, DT13KT, DT13QT, DT13LU

  • Đăng bởi: mnlinh lúc: T5, 25 Th10 2018

Thông báo về việc thay đổi lịch học và lịch thi lần 1 học phần Giáo dục thể chất 2 đối với các lớp: CT13AN, CT13SM, DT13KT, DT13QT, DT13LU

Trang