TRÌNH ĐỘ CĐ - ĐH VỪA LÀM VỪA HỌC

Cập nhật lịch học và thi các lớp VLVH đi học trở lại sau ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19

  • Đăng bởi: mnlinh lúc: T5, 7 Tháng 5 2020

- CT13AN: Đổi lịch học và thi 4 môn (Giới thiệu nhạc cụ, Hình thức, thể loại âm nhạc 1, Phương pháp dạy học âm nhạc 1, Tin học âm nhạc)

- CT13SM: Đổi lịch học môn Trang trí 3 

TB điều chinh lịch học và lịch thi các lớp VLVH sau 2 tuần nghỉ phòng chống dịch Corona

  • Đăng bởi: mnlinh lúc: T6, 14 Th2 2020

Thông báo lịch học và lịch thi các lớp VLVH điều chỉnh sau 2 tuần nghỉ phòng chống dịch Corona

1. CT13AN: Đổi lịch học và thi môn Hình thức, thể loại âm nhạc 1 - Thầy Hoàng

Trang